Vraťme Evropě duši!

Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.

Veřejné slyšení k Petici proti ratifikaci Úmluvy Rady Evropy

Diskuse o Istanbulské úmluvě

Diskuse o Istanbulské úmluvě pokračují díky řadě iniciativ obyčejných lidí,kteří se chtějí dozvědět víc.Úřad vlády a několik neziskových organizací, kterým Istanbulská úmluva otevírá stálou finanční podporu - nikoliv z EU, ale od našeho státu, jdou zatím cestou dehonestování všech, kteří o Istanbulské úmluvě pochybují a domýšlejí rizika jejího uvádění do praxe.
Nejbližší beseda proběhne ve středu 10.10 2018 od 18 hodin v Hradci Králové, v Poslanecké sněmovně proběhne velká panelová diskuse 16.10.2018.od 9 hodin. Pozvánky ve formátu PDF stáhnete ZDE! Více…

Podpora manželství

“Důvodu, proč zejména křesťanské církve vystupují aktivně v diskusi o Istanbulské úmluvě je několik:
1. Pro křesťanství je klasická rodina, v níž mezi jednotlivými členy existuje bezvýhradná láska, pochopení a podpora, vysokou hodnotou. Tento model rodiny je charakterizován rolemi, přesněji pozicemi, které musí vzájemně fungovat, aby rodina poskytla optimální podmínky pro výchovu dítěte a pro plnohodnotný život všech svých členů.
2. Křesťanská antropologie vychází z představy, ze člověk ( muž nebo žena) touží nalézt svůj protějšek, teprve pak se cítí úplný a svobodný k prožití smysluplného života a také kompetentní k produkování života dalších generaci. Pro křesťanství je základem vztahu muže a ženy láska a podpora, nikdy soupeření ve smyslu “ žít na úkor druhého”.
3. Křesťanské církve považuji za důležitý rozměr své existence službu společnosti. Proto působí v sociální oblasti mezi lidmi vyloučenými kvůli chudobě, závislostem, kriminalitě aj.,pomáhají obětem nasili a poskytuji také poradenské služby pro rodiny, manželské páry i pro mladé, kteří se na manželství připravují. Další službou je oblast mimoškolních aktivit děti a mládeže. Všechny tyto služby vycházejí z výše popsaného pohledu na svět a reálně mohou byt při praktickém provádění požadavku Istanbulské úmluvy v ohrožení.
4. Každý člověk muže logicky vidět v Istanbulské úmluvě ohrožení vlastní svobody myšlení, svědomí a vyznání.”
V odkazech můžete najít některé materiály pro dokreslení křesťanských postojů.Více…

Seminář o vlivu Istanbulské úmluvy na naše životy

Přednáška - Istanbulská úmluva - skryté nebezpečí

Farnost Jaroměřice a farnost Jevíčko
pořádají osvětový přednáškový večer na téma
Istanbulská úmluva - skryté nebezpečí pro náš osobní, společenský i pracovní život.
Přednášku povede paní Mgr. Nina Nováková
Bývalá poslankyně, která je Českou biskupskou konferencí pověřena zaštítit petici proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a je odborníkem na tuto problematiku.
Přednáška bude trvat přibližně 45 minut a po ní bude následovat společná diskuse.
Koná se v Jevíčku dne 21. 8. 2018 od 18 hodin v sále Zámečku.
Na vaši účast se těší pořadatelé.